Jak wygląda egzamin z angielskiego po ósmej klasie?

Wraz ze zmianą systemu edukacyjnego wielu rodziców i uczniów zadaje sobie pytania na temat tego, jak wyglądają egzaminy na koniec ósmej klasy podstawówki. Czy egzamin z angielskiego również obejmą zmiany? Kiedy uczniowie piszą test z angielskiego? Czy można go nie zdać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin z języka angielskiego jest zdawany w ostatnim, trzecim dniu całej sesji egzaminacyjnej. Przeprowadza się go jedynie w formie pisemnej. Zadania są ustalone na poziomie A2/A2+. W sumie może ich być od 45 do 55, a na ich rozwiązanie uczniowie mają 45 minut.

Z czego składa się egzamin?

Egzamin ósmoklasisty sprawdza podstawowe kompetencje językowe, w tym rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość funkcji i środków językowych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Pytania mogą mieć formę zamkniętą – wybór wielokrotny i dobieranie poszczególnych elementów – lub też otwartą w postaci klasycznej albo tekstu z lukami do wypełnienia. Uczniowie muszą zatem przygotować się na udzielanie odpowiedzi w różnorakiej formie.

Jaka wiedza jest wymagana?

Zakres materiału odpowiada temu, co uczniowie powinni opanować w ciągu ośmiu lat nauki. Jeśli chodzi o czasy gramatyczne, to na tym teście jest wymagana znajomość siedmiu czasów (teraźniejszych i przeszłych w formie Simple, Continuous i Perfect oraz czasu Future Simple) i trzech konstrukcji: „be going to”, „have to” oraz „would like to”. Do tego uczeń powinien znać czasowniki modalne i posiłkowe oraz odmianę czasowników regularnych i nieregularnych. W zakresie rzeczowników niezbędna jest znajomość policzalnych i niepoliczalnych rzeczowników, umiejętność tworzenia liczby mnogiej nieregularnej oraz formy dzierżawczej. Egzamin może również sprawdzać znajomość rzeczowników złożonych.

Przedimki, zaimki, przymiotniki i przyimki

W teście na pewno pojawią się zadania sprawdzające wiedzę z zakresu przedimków – określonych, nieokreślonych oraz przedimka zerowego, kiedy to nie jest on stosowany. Trzeba również dobrze opanować wiedzę z zakresu zaimków, zwłaszcza w formie podmiotu i dopełnienia oraz występujących jako dzierżawcze, zwrotne, wskazujące i pytające. Jeśli chodzi o przymiotniki, to najważniejsza jest wiedza z zakresu ich stopniowania, w tym również w nieregularnej formie. Uczniowie muszą również znać przyimki, zwłaszcza te wyrażające miejsce, kierunek, czas, sposób lub występujące z określonymi czasownikami.

Nasza szkoła prowadzi także specjalne kursy przed egzaminem ósmoklasisty. Doświadczeni lektorzy doskonale wiedzą, na co zwrócić uwagę, by skutecznie przygotować kursantów do testów. Sprawdź pełną ofertą na stronie https://www.kandk.edu.pl/angielski-oferta/.