Ile jest czasów w języku angielskim?

Ile jest czasów w języku angielskim?
Ile jest czasów w języku angielskim?

Mimo powszechnego przekonania o istnieniu kilkunastu czasów w języku angielskim, lingwiści wyróżniają tylko 2- teraźniejszy i przeszły.

Dwa punkty widzenia

Z gramatycznego punktu widzenia, czyli takiego, w którym bierzemy pod uwagę formę czasownika nie istnieje bowiem czas przyszły– tworzy się go za pomocą czasowników modalnych (np. will) dodawanych do teraźniejszej formy czasownika.
Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę umiejscowienie zdarzenia czy stanu w odniesieniu do innych wydarzeń wyróżnimy już 3 czasy, podobnie jak w języku polskim, przeszły, teraźniejszy i przyszły.

Konstrukcje czasowe

Ucząc się języka w szkole czy na kursach zazwyczaj poznajemy kilkanaście konstrukcji zwanych ‚tense’. Są to w rzeczywistości konstrukcje czasowe, które poza samym czasem rozróżniają inne aspekty, jak tryby (oznajmujący, rozkazujący), strony(bierna, czynna) czy dokonanie czynności. Konstrukcje te tworzymy zazwyczaj łącząc kilka elementów np. w czasach nazwanych jako ‚perfect’ dodajemy odmianę czasownika ‚have’, w czasach continuous czasownik ma formę z końcówką ‚-ing’ itp. Takich konstrukcji łącznie istnieje 12. Są to: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. Jeśli uwzględnić formy stosowane w okresach warunkowych oraz mowie zależnej dochodzą jeszcze dodatkowe 4- Simple in the Past, Future Continuous in the Past, Future Perfetc in the Past, Future Perfect Continuous in the Past. Często do konstrukcji czasowych zaliczamy również wyrażenia jak: be to, be going to oraz be about to.