Czym są czasowniki złożone w języku angielskim?

Czym są czasowniki złożone w języku angielskim?
Czym są czasowniki złożone w języku angielskim?

Phrasal verbs, czyli czasowniki złożone, znane również jako frazowe, powstają z połączenia czasownika z przysłówkiem (to look up – sprawdzić), przyimkiem (to look for – szukać) czy przysłówkiem i przyimkiem (to look down on sb/smth – pogardzać kimś/czymś). Już na przytoczonych przykładach widać, na czym polega istota angielskich czasowników złożonych.

Zmiana znaczenia czasowników

Otóż obecność przyimków lub przysłówków w czasownikach złożonych całkowicie zmienia znaczenie czasowników. Bezokolicznik „to look” oznacza przede wszystkim „patrzeć”, jednak w kolejnych połączeniach zmienia swój sens tak bardzo, że nie sposób się go domyślić, jeżeli nie zna się kontekstu wykorzystania danego wyrażenia. Co więcej, znajomość kontekstu także może nie wystarczyć, szczególnie dla osoby, która nie posługuje się angielskim na co dzień.

Różne rodzaje czasowników

Poza tym czasowniki złożone mogą występować łącznie lub rozłącznie. Jeżeli w zdaniu występuje dopełnienie, wówczas może się ono znaleźć zarówno za przyimkiem (He took off his hat), jak i przed nim (He took his hat off). Nie wszystkie phrasal verbs mogą być rodzielne. „Took off” może, co zostało udowodnione powyżej, ale już „look down on” nie można rozdzielać.

Najtrudniejsze zagadnienie w języku angielskim

Czasowniki złożone są jednym z najtrudniejszych zagadnień w języku angielskim. Jest ich bardzo dużo, są mało intuicyjne i po prostu trzeba nauczyć się ich na pamięć. Owszem, po pewnym czasie ich stosowanie w potocznej mowie będzie bardziej naturalne, jednak nawet najbardziej zaawansowani użytkownicy języka angielskiego mogą mieć z nimi problem. Jedynym rozwiązaniem jest w tej sytuacji pamięciowa nauka połączona z ćwiczeniami, a najlepiej z możliwie częstym użyciem czasowników złożonych w codziennej rozmowie.