Czym jest TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) to egzamin z angielskiego, ze względu na to, że jest to test skierowany głównie do osób chcących studiować za granicą. Istnieje jeden warunek konieczny dotyczący przystąpienia do tego egzaminu. Otóż angielski nie może być dla zdającego językiem ojczystym. Warto jednak pamiętać, że posiadanie certyfikatu TOEFL jest brane pod uwagę nie tylko przez zagraniczne uczelnie, ale także przez pracodawców lub podmioty organizujące wymiany międzynarodowe.

Przebieg egzaminu TOEFL

Niemal do końca lat 90. TOEFL występował jedynie w wersji papierowej, następnie przyszedł czas na wykonywanie testu na komputerze, a od 2005 roku egzamin przeprowadza się głównie przez Internet. Najnowszy sposób zdawania jest określany skrótem iBT, czyli Internet-Based-Test. W warunkach, gdzie niemożliwym jest zdawanie testu przez Internet, dalej stosuje się wersje papierowe, a test odbywa się w specjalnych ośrodkach egzaminacyjnych.

Powszechnie wykorzystywany schemat egzaminu przez Internet jest podzielony na cztery części, z których każda sprawdza inne kompetencje językowe. Oczywiście wykonanie niektórych zadań może wymagać użycia więcej niż jednej kompetencji – są to tzw. zadania zintegrowane. Na początku testowana jest umiejętność czytania, podczas której uczestnik odpowiada na pytania do kilku tekstów. Najczęściej jest ich kilka i każdy z nich jest dość krótki. Następnie przychodzi czas na sprawdzanie kompetencji słuchania poprzez odpowiedzenie na pytania dotyczące czerech dialogów i dwóch wykładów akademickich. Po wykonaniu zadań ze rozumienia ze słuchu, testuje się umiejętność mówienia na podstawie pytań zadawanych zdającemu, a także streszczeń, jakich dokonuje on po przesłuchaniu krótkich tekstów. Ostatni etap to wypowiedź pisemna, która polega na opisaniu usłyszanego nagrania, a następnie przystąpieniu do kolejnego zadania, jakim jest pisanie wypracowania dotyczącego określonego zagadnienia.

Tematyka treści wykorzystywanych podczas zdawania egzaminu TOEFL dotyczy głównie życia studenckiego i akademickiego. Oficjalna ważność otrzymanego certyfikatu wynosi dwa lata. Chcąc zobaczyć, jak wygląda struktura egzaminu, można zapoznać się z treściami, które są udostępnione w Internecie.